تبلیغات
Love&Hate - گریهـ میکــُنـَـمــ....
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

گریهـ میکــُنـَـمــ....

 

درد مــَرا انتخابــْ کـ ـرد...

 

مـَـن تــو را....

 

تــو رَفتــَن را...

 

آسودهـ بــُرو! دلواپـَس مـَـن نــَباش..

 

مـَن و دَرد و یـادَتـ تــــا

 

ابـــــــــد....

 

بـ ا هـَمـ هَستیمــ ...غــُصـه نــَخور...

 

کنــار آمــَده امـ بـا نبودَنَتـ....

 

خیلیـــ کـه دلـــَمـ بگیرَد...

 

گریهـ میکــُنـَـمــ....


[ یکشنبه 1392/05/20 ] [ 23:55 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]