تبلیغات
Love&Hate - ” بغـــض ”
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

” بغـــض ”

خیلـی حــرف اسـت …
کـــه تــــو هـــر روز در گلـــویت
خــــاری کشنـــده احســـــاس کنــی
بـــــــرای کســـی کــه
” بـــدانــــی “
حتــــی یک بــار در عمـــرش
بــه خــاطـــــــر تـــو ” بغـــض ” هـــم نکــــرده اسـت…
[ پنجشنبه 1392/06/14 ] [ 22:59 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]