تبلیغات
Love&Hate - عـکــاس
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

عـکــاس

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم :

تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد.....

و چـیـــــن و چـروك هـا را مـاسـت مـالـــــــی...

و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد،

بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر ...

بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام
 


[ یکشنبه 1392/07/7 ] [ 23:26 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]