تبلیغات
Love&Hate - غصــــــــــــــــــــــــــــــه........
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

غصــــــــــــــــــــــــــــــه........

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!!


وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ،


دست به سینه ایستاده ای !!!


من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !
[ چهارشنبه 1393/02/10 ] [ 21:22 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]